Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Sobre nós

O Consello Galego de Colexios de Economistas é unha corporación de dereito público, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins. Está integrado polos Colexios e Economitas da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

O Consello ten por finalidade agrupar, coordinar aos Colexios integrados nel e asumir a súa representación nas cuestións de interese común ante a Xunta de Galicia e, en xeral, ante calquera organismo, institución ou persoa, física ou xurídica, que sexa necesario para o cumprimento dos seus fins, sen prexuízo da autonomía e competencia de cada Colexio, defendendo e protexendo os intereses profesionais dos Economistas no ámbito territorial da súa competencia.

Os seus Estatutos atribúenlle as seguintes funcións: 

a)  As atribuídas ao Consello Xeral de Colexios de Economistas de España, pola Lei de Colexios Profesionais en canto teñan ámbito ou repercusión só no territorio da Comunidade Autónoma Galega e cantas outras lle fosen encomendadas por virtude de disposicións xerais ou especiais, sempre que non interfiran na autonomía e nas competencias propias de cada Colexio.

 

b)  Elaborar e aprobar  os seus propios estatutos e informar os dos Colexios, que o integren.

 

c)  Coordinar as actuacións dos Colexios que o integren.

 

d)  Formar e manter o censo dos Economistas incorporados aos Colexios de Economistas de Galicia.

 

e)  Exercer as funcións disciplinarias respecto dos membros dos órganos de goberno dos colexios que o integren e os do propio consello.

 

f)  Fomentar, crear e organizar institucións, servizos e actividades, con relación á profesión de Economista que teñan por obxecto a formación e perfeccionamento profesional, a promoción cultural, a asistencia social e sanitaria, a previsión, a cooperación e o mutualismo, o fomento da ocupación e outras actuacións convenientes. A tales fins, establecer os concertos ou acordos máis oportunos coa Administración e as Institucións ou Entidades, públicas ou persoais, que correspondan.

 

g) Convocar e celebrar congresos, xornadas, simposios e actos similares relacionados coa Economía de Galicia e co exercicio da Economía na Comunidade Autónoma. Así mesmo terá a función, compartida neste caso con todos ou con calquera dos Colexios que integran o Consello, de convocar ou patrocinar outros actos científicos e culturais.

 

h)  Editar informes e traballos de carácter económico sobre Galicia e publicar as normas e disposicións de interese para os Economistas de Galicia, así como dos proxectos de modificación da lexislación que lles resulte de interese para o exercicio da profesión.

 

i)  A colaboración con poderes públicos na realización e pleno desenvolvemento dos dereitos da persoa e das institucións dentro do seu propio territorio, e na máis eficiente, xusta e equitativa protección, regulación e garantía dos dereitos e liberdades da persoa, especialmente dos Economistas Galegos.

 

j)   Defender os dereitos dos Colexios de Economistas galegos, así como os dos seus Colexiados, ante os organismos autonómicos galegos cando sexa requirido polo Colexio respectivo ou así estea legalmente establecido, os conflitos puidesen xurdir entre os Colexios galegos, sen prexuízo de ulterior recurso contencioso-administrativo.

 

k) O exercicio e a xestión daquelas competencias públicas da Xunta de Galicia que lle sexan delegadas ou reciba da mesma e das facultades que lle poidan ser delegadas pola lexislación xeral do Estado ou por acordo de calquera outra Administración Pública competente.

 

l)  Designar representantes de Economistas para participar, cando así estivese establecido, nos Consellos e organismos consultivos das Administracións Públicas no ámbito de Galicia.

 

m) Coñecer e resolver os recursos que poidan interporse contra os acordos dos Colexios de Economistas de Galicia sen prexuízo de ulterior recurso contencioso-administrativo.

 

n)  Elaborar e aprobar o Orzamento de Ingresos e Gastos e Contas Anuais do Consello, así como o seu propio réxime económico.

 

ou)  Fixar equitativamente a cooperación dos Colexios aos gastos do Consello, por achegas fixas, eventuais ou contribucións extraordinarias.

 

p)  Establecer os ingresos propios que puidese ter por dereitos e retribucións como consecuencia dos servizos e actividades que preste.

 

q)  Realizar, no tocante ao patrimonio propio do Consello, toda clase de actos de administración, disposición e gravame.

 

r)  Emitir ditames e informes que lle fosen solicitados ou suxeridos e, sobre todo, os que soliciten a Xunta de Galicia ou o Parlamento de Galicia sobre proxectos ou anteproxectos de disposicións de carácter xeral ou económica que afecten o exercicio da profesión de economista ou das profesións tituladas con carácter xeral.

 

s) Adoptar acordos xerais en materia de deontología profesional, sen prexuízo da normativa recolleita e aprobada polos Congresos Nacionais, o Consello Xeral de Colexios de Economistas de España.

 

t)  Calquera outra función similar ás contidas nos apartados anteriores non expresamente determinada neles así como aquelas que lle sexan transferidas ou delegadas polo  Consello Xeral de Colexios de Economistas de España.

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade