Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Sobre nós

Os Colexios Profesionais de Economistas son corporacións de dereito público, amparados pola Lei e recoñecido polo Estado, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, e cuxo obxectivo primordial é o de ordenar no seu ámbito o exercicio da profesión, representar a aquelas persoas que a exerciten, así como velar pola defensa dos intereses dos seus colexiados. 

Na comunidade galega existen catro colexios de economistas, un por provincia, integrados a nivel autonómico no Consello Galego de Economistas. 

Nun nivel superior, o Consello Xeral de Economistas de España agrupa a todos os Colexios de Economistas españois, agrupando nunha única corporación a uns 55.000 profesionais da economía españois, e cuxa función é agrupar, coordinar e representar nos ámbitos estatal, europeo e internacional aos Colexios e, a través destes, aos profesionais colexiados. Do mesmo xeito, outra dos seus importantes labores é a de informar proxectos ou anteproxectos de Lei. 

Neste escenario, o Consello Galego de Economistas foi creado no ano 2008 (Decreto 89/2008, de 17 de abril, de creación do Consello Galego de Colexios de Economistas) por vontade expresa do catro Colexios de Economistas de Galicia -A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra- e naceu co obxectivo de representar e dar servizos a todos os economistas galegos, que por aquel entón sumaban case 4.000.

Tal e como se recolle nos seus estatutos o Consello Galego nace coa finalidade de agrupar e coordinar aos Colexios integrados nel e asumir a súa representación nas cuestións de interese común ante a Xunta de Galicia e, en xeral, ante calquera organismo, institución ou persoa, física ou xurídica, que sexa necesario para o cumprimento dos seus fins, sen prexuízo da autonomía e competencia de cada Colexio, defendendo e protexendo os intereses profesionais dos Economistas no ámbito territorial da súa competencia. 

A actividade do Consello iniciouse coa organización do I Congreso de Economía da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, que se celebrou os días 25 e 26 de setembro de 2008, nas instalacións do centro socio-cultural de Caixanova, en Vigo, para o que contou coa colaboración e apoio da Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia. 

O Consello Galego nacía pois hai agora unha década coa vocación de ter unha visión global dun colectivo que ten moito que dicir e que achegar á sociedade, cunha vinculación moi estreita co tecido produtivo de Galicia, con permanente ánimo de colaboración coas administracións públicas e engadindo unha maior capacidade de xestión e de defensa común dos intereses de todos os profesionais integrados no catro colexios provinciais, a pesar de que cada unha deles manteñen a súa estrutura e autonomía de funcionamento.

 

Fusión Colexios de Economistas e Colexios de Titulados Mercantís

 

O xerme deste proceso tivo lugar en 2011 coa creación a nivel nacional do Consello Xeral de Economistas pola unificación das organizacións colexiais de economistas e de titulares mercantís, baixo a premisa dunha máis idónea articulación da representación e defensa dos intereses dos seus membros, e tamén en beneficio da sociedade á que se deben e á que prestan os seus servizos. Este proceso serviu de apoio posteriormente aos procesos de unificación das corporacións colexiais territoriais. 

Así as cousas, a finais de 2016 e principios de 2017 produciuse un fito na historia do Consello: a unificación entre os Colexios de Economistas e Titulados Mercantís en cada unha das provincias galegas, en aras a achegar racionalidade dentro un colectivo de profesionais que historicamente viñeron desenvolvendo unha actividade similar no ámbito da economía e da empresa, e que, ademais, teñen recoñecidas as titulacións como equiparables, unha vez superadas as esixencias dos novos plans de estudo establecidas no Plan Bolonia. 

Tras este histórico proceso de unificación en, o Consello Galego de Economistas representa na actualidade a case 5.000 profesionais da economía de Galicia..   

Como colofón a este proceso e respondendo así ao mandato do establecido na Lei 11/2016, de 19 de xullo, de creación dos colexios provinciais de economistas por fusión dos colexios de titulares mercantís e de economistas existentes na Comunidade Autónoma de Galicia, que ordena adaptar os estatutos do Consello Galego á nova realidade colexial establecida tras a devandita unificación, o día 26 de outubro de 2018 celebrouse en Santiago de Compostela unha reunión extraordinaria na que se procedeu á designación da nova Xunta Directiva do Consello Galego de Economistas.

 

Actual Xunta Directiva:

O pasado 29 de xuño de 2023, tras os procesos electorais levados a cabo polos Colexios que integran o Consello Galego de Ecnomistas para a renovación das súas respectivas Xuntas de Goberno, procedeuse á renovación á Xunta Directiva do Consello, cuxa composición actual é a que segue:

· Presidente:  Miguel Anxo Vázquez Taín

· Vicepresidente 1º: Lucy Amigo Dobaño

· Vicepresidente 2º: Salustiano Veo Sabín

· Vicepresidente 3º: María del Carmen Sampayo David.

· Secretario: Félix Rodríguez Regueiro

· Vicesecretario: Andrés Manuel Caso Martínez

· Tesoureiro: Xullo Vila Pérez

· Vogais: José A. Canalejas Couceiro; Agustín Fernández Pérez; José Antonio López Alvarez; Manuel Sánchez Rodríguez e Jesús A. Vázquez Pérez.

  

O Consello Galego quere mostrar ademais o seu agradecemento a:

 

 • D. Roberto Pereira Costa, Presidente do Consello desde a súa creación, en marzo de 2008, ata decembro de 2013.  Fundador do Consello como Decano-Presidente do Colexio de Economistas da Coruña, xunto cos Decanos-Presidentes de Lugo, Ourense e Pontevedra, respectivamente, D. Salustiano Veo Sabín, D. Anxo Pascual Rubín e D. Juan José Santamaría Conde.
 • D. Anxo Pascual Rubín, Tesoureiro do Consello desde a súa creación ata o 26 de outubro de 2018.
 • D. Juan José Santamaría Conde, Vicepresidente do Consello desde marzo de 2008 ata xuño de 2011, Vogal da Xunta Directiva desde xuño de 2011 ata febreiro de 2014, Vicepresidente desde febreiro de 2014 ata outubro de 2018 e Vicepresidente 1º desde octbure de 2018 ata 29 de marzo de 2019.
 • D. Félix Ferreño Martínez, Vogal da Xunta Directiva desde marzo de 2008 ata decembro de 2010.
 • D. Alejandro MartínSaracho , Vogal da Xunta Directiva desde decembro de 2010 ata decembro de 2011.
 • D. Guillermo Díez Igrexas, Vogal da Xunta Directiva desde xuño de 2011 ata o 26 de outubro de 2018, data na que paso a exercer o cargo de Vicepresidente 3º ata o 29 de marzo de 2019.
 • D. Francisco Vázquez Núñez, Vogal da Xunta Directiva desde decembro de 2011 ata o 26 de outubro de 2018.
 • D. Manuel A. Pardo Mosquera, Vogal da Xunta Directiva desde decembro de 2013 ata o seu falecemento en novembro de 2014.
 • D. Diego Comendador Alonso, Vogal da Xunta Directiva desde novembro de 2014 ata o 26 de outubro de 2018.
 • D. Carlos Quintas Fariñas, Tesoureiro do Consello desde outubro de 2018 ata o 29 de marzo de 2019.
 • D. Carlos Mantilla Rodríguez, Vogal da Xunta Directiva desde outubro de 2018 ata 29 de marzo de 2019, data na que pasou a exercer o cargo de Vicepresidente 1º ata o seu falecemento en novembro de 2020.
 • D. Rubén López Paz, Vogal da Xunta Directiva desde decembro de 2020 ata xuño de 2023.

 

Faise constar tamén o agradecemento aos seguintes representantes dos Colexios de Titulados Mercantís que, sen formar parte da Xunta Directiva do Consello, incorporáronse de facto aos labores da mesma durante o período transitorio desde o inicio do proceso de unificación dos Colexios de Titulados Mercantís e de Economistas de Galicia ata a culminación do devandito proceso coa adaptación dos Estatutos do Consello:

 

 •  Dª Berta López Ferreiro, membro do Colexio de Titulados Mercantís de Lugo.
 •  D. Diego Moledo Estévez, membro do Colexio de Titulados Mercantís de Pontevedra.

 

 

 

Actividade do Consello Galego

 

Formación 

O ámbito formativo desenvolvido polo Consello Galego poténciase a base de axuntar esforzos organizativos entre o catro colexios que o conforman, para deste xeito ofertar a todos os profesionais da economía da nosa Comunidade unha formación continuada de calidade tan necesaria nunha profesión como a nosa.   

O máis destacado neste apartado son, por unha banda, o Encontro en Galicia de Profesionais do Dereito Concursal e Societario -que en 2018 cumpriu a duodécima edición- e que se converteu en todo un referente a nivel nacional no sector, e que cada ano congrega a dous centenares de profesionais do ámbito forense. 

E doutra banda, as Xornadas de Auditoría de Galicia, organizadas coa Agrupación 4ª do Instituto de Censores Xurados de Contas de España (ICJCE), cuxa terceira edición se celebrará -con sede así mesmo en Santiago- os días 15 e 16 de novembro

Ambas as iniciativas, xa consolidadas na nosa Comunidade Autónoma, non só congrega a multitude de profesionais do mundo da economía de Galicia, senón que tamén contamos cada ano coa presenza de asistentes chegados de moitos puntos da península, atraídos de maneira moi especial por unha formación de calidade, pero tamén sen dúbida polas múltiples bonanzas da nosa terra. 

 

Barómetro de Economía 

Esta iniciativa xurdida en 2010, recolle semestralmente a opinión do colectivo dos economistas galegos sobre parámetros crave da situación económica actual da nosa contorna. 

Como espectadores privilexiados da realidade económica, as conclusións do Barómetro de Economía resultan de gran utilidade para os responsables públicos e privados na súa toma de decisións. 

Cada nova onda que sae á luz pública colleita unha importante repercusión mediática, sendo noticia destacada das páxinas de economía dos distintos diarios da provincia 

[Ver máis]

 

Acordo coa Dirección Xeral de Xustiza

A través deste convenio, o Consello Galego, a petición da Administración de Xustiza Autonómica, xestiona as actuacións profesionais que realizan os economistas galegos integrados nas listas das quendas de actuación profesional, garantíndolles deste xeito o pago dos seus honorarios pola devandita asistencia xurídica. 

Desde o ano 2010, data de entrada en vigor deste acordo, o Consello xestionou preto de catrocentas designacións de colexiados do catro colexios que integran o Consello para a súa actuación como peritos en procedementos xudiciais.

[Ver máis]

  

Premio Economía 

O 2018 é tamén un ano de cambio no devir da nosa entidade. 

Recentemente aprobados os novos Estatutos do Consello, tras o proceso de fusión arriba mencionado, e coa “refundación” que isto supón, asomámonos ao comezo dunha nova etapa na que, ademais das actividades que xa forman parte da nosa filosofía, imos pór en marcha novos proxectos, con máis forza que nunca. 

Dentro das iniciativas que xa puxemos en marcha atópase o Premio Economía, cuxo obxectivo non é outro que o recoñecemento público a aquelas persoas ou proxectos empresariais que se distinguiron pola súa especial contribución á economía galega. 

Este premio terá carácter anual e será entregado nun acto organizado en coordinación coas circunstancias do galardoado (elección do lugar, data, etc) e procurando a maior participación tanto a nivel institucional como de repercusión pública e mediática.

 

Memorias anuais

Máis información

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade