Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Servizo de Mediación, Cámara Arbitral e Centro de Formación en Materia de Mediación

Fonte: Colexio de Economistas de Pontevedra

02/10/2014

Nova: Servizo de Mediación, Cámara Arbitral e Centro de Formación en Materia de Mediación

 

A Xunta de Goberno aprobou o 11 de xuño de 2014 a constitución no Colexio do Servizo de Mediación e do Colexio como Cámara Arbitral, así como Centro de Formación en Materia de Mediación e de Arbitraxe.

Segundo a letra ñ) do artigo 5 da Lei 2/1974, de 13 de febreiro, de Colexios Profesionais, modificado pola disposición final primeira da Lei 5/2012, de 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís, corresponde aos Colexios Profesionais españois: "Impulsar e desenvolver a mediación, así como desempeñar funcións de arbitraxe, nacional e internacional, de conformidade co establecido na lexislación vixente". Pola súa banda, no artigo 5 da lei 5/2012, de mediación en asuntos civís e mercantís:

"1. Teñen a consideración de institucións de mediación as entidades públicas ou privadas, españolas ou estranxeiras, e as corporacións de dereito público que teñan entre os seus fins o impulso da mediación, facilitando o acceso e administración da mesma, incluída a designación de mediadores, debendo garantir a transparencia na referida designación. Se entre os seus fins figurase tamén a arbitraxe, adoptarán as medidas para asegurar a separación entre ambas as actividades.

A institución de mediación non poderá prestar directamente o servizo de mediación, nin terá máis intervención na mesma que a que prevé esta Lei.

As institucións de mediación darán a coñecer a identidade dos mediadores que actúen dentro do seu ámbito, informando, polo menos, da súa formación, especialidade e experiencia no ámbito da mediación á que se dediquen.

2. Estas institucións poderán implantar sistemas de mediación por medios electrónicos, en especial para aquelas controversias que consistan en reclamacións dinerarias.

3. O Ministerio de Xustiza e as Administracións públicas competentes velarán por que as institucións de mediación respecten, no desenvolvemento das súas actividades, os principios da mediación establecidos nesta Lei, así como pola boa actuación dos mediadores, na forma que establezan as súas normas reguladoras".

A Arbitraxe está regulado pola Lei 60/2003, de 23 de decembro, de Arbitraxe e de regulación da arbitraxe institucional na Administración Xeral do Estado, modificada pola 11/2011, de 20 de maio.

En consideración á lexislación citada e, ao amparo da mesma, a Xunta de Goberno do Ilustre Colexio de Economistas de Pontevedra acordou constituírse en Entidade de Mediación, Cámara de Arbitraxe e en Entidade de Formación en materia Mediación e de Arbitraxe. Todo iso leva o establecemento das NORMAS REGULADORAS DOS REXISTROS DE MEDIADORES E DE ÁRBITROS e os  REGULAMENTOS DOS SERVIZOS DE MEDIACIÓN E DE ARBITRAXE do Ilustre Colexio de Economistas de Pontevedra.

 Os servizos de Mediación e de Arbitraxe poderán prestarse directamente polos mediadores e árbitros do Ilustre Colexio de Economistas de Pontevedra ou, tamén, en colaboración con outras Entidades de Mediación e de Arbitraxe mediante os oportunos Convenios de colaboración.

Cando a legalidade vixente permítao, o Servizo de Mediación e a Cámara de Arbitraxe asumirán a resolución alternativa doutras controversias distintas ás de carácter civil e mercantil. 

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade