Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Errata Ou Economista nº 181: Artigo completo

Fonte: Colexio de Economistas de A Coruña

12/06/2020

Nova: Errata Ou Economista nº 181: Artigo completo

No pasado número da revista colexial, Ou Economista (nº 181, maio de 2020) publicouse por erro, de maneira incompleta, o artigo de opinión "A importancia da contabilidade durante o estado de alarma provocado polo Covid-19", cuxa autoría corresponde a Jorge Borrajo Divos.

A continuación, deixamos o artigo de maneira íntegra (tamén na sección Documentos para a súa descarga en formato pdf).

Desculpade as molestias ocasionadas.

 

 

 

"A IMPORTANCIA DA CONTABILIDADE DURANTE O ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POLO COVID-19"

A contabilidade, ciencia para uns e disciplina para outros, ten por obxecto ofrecer información fiable acerca da realidade económica e financeira tanto dun pequeno negocio como dun gran grupo empresarial, coa finalidade de facilitar a toma de decisións financeiras, estratéxicas e de control, tan necesarias no día a día dunha empresa. Os usuarios da devandita información non se limitan unicamente aos donos ou propietarios, senón a un grupo heteroxéneo de usuarios interesados en coñecer a dita información, léase provedores, clientes, empregados, entidades financeiras, administracións públicas, etc.

Nestes tempos que nos tocou vivir de gran incerteza económica, que nos mantén en albas pendentes de coñecer os efectos que sobre os nosos negocios terá o estado de alarma, cobra especial relevancia dispor dunha contabilidade fiable que nos permita, xunto con outras ferramentas e variables, tomar as decisións máis adecuadas para saír o mellor parados desta adversa situación.

Por iso, é necesario pór o acento en varios aspectos nos que unha correcta e fiable contabilidade pódenos axudar a, dito en termos náuticos, âcapear o temporalâ.

En primeiro lugar, a contabilidade, como ferramenta de información económica para a toma de decisións, permitiranos avaliar o impacto que nos nosos negocios provocará a crise pola que estamos a atravesar, caracterizada por un alto grao de incerteza que fai difícil saber o que pode ocorrer nun futuro próximo. Permitiranos estimar ese impacto en distintos escenarios, de máis a menos adverso, que unido á análise doutra información e á experiencia do empresario pódenos axudar a manter a nosa empresa á boia.

En segundo lugar, a ninguén se lle escapa o gran número de empresas obrigadas a presentar un expediente de regulación temporal de emprego (coñecido polo seu acrónimo ERTE), ben por causa de forza maior ou por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción como consecuencia da pandemia.

Tendo en conta da advertencia do Goberno de que vai revisar â de oficio todos e cada un dos expedientes de regulación temporal de emprego que agora mesmo se están aprobandoâ, de maneira que en caso de observar algún tipo de fraude âas empresas afectadas terán que devolver ata o último céntimo do percibido, incluída a prestación por desemprego do traballador afectadoâ, e sen esquecernos das sancións que poidan imporse, en moitos casos será necesario xustificar as medidas adoptadas e a conexión directa coa crise do coronavirus. Nestes casos, a contabilidade, como un medio de proba admitido en Dereito, resultaranos de gran axuda para defender os nosos intereses e poder acreditar que as medidas adoptadas pola compañía non se fixeron de maneira fraudulenta, senón polos efectos derivados do estado de alarma.

En terceiro lugar, por todos é sabido que o Goberno aprobou xa o primeiro tramo de liña de avais do ICO para paliar os efectos económicos de Covid-19 por un importe de 20.000 millóns de euros, que permitirá ás empresas e autónomos acceder, a través das entidades financeiras, a préstamos para cubrir as súas necesidades de financiamento. Entre a documentación requirida polas entidades financeiras para tramitar estas liñas de financiamento, atópase a de carácter contable.As entidades financeiras deben achegar coas solicitudes unha xustificación das contías solicitadas. Para iso, teremos que enviarlles as últimas contas anuais aprobadas (normalmente as pechadas a 31 de decembro de 2018) e o peche do exercicio 2019. Ademais, é posible que teñamos que acreditar as nosas necesidades de financiamento mediante proxeccións de tesouraría, presupostos de gastos para os próximos meses ou mesmo un plan de negocio actualizado. Estou seguro de que convirán comigo que sen unha contabilidade real e actualizada esta información non se poderá elaborar.

En cuarto lugar, a contabilidade pódenos resultar imprescindible para acreditar o lucro cesante (beneficio deixado de obter) como consecuencia do peche obrigatorio dos nosos negocios ou dun drástico descenso da nosa actividade. Obviamente, a pandemia do coronavirus é un fenómeno totalmente extraordinario e non exento de polémica acerca de se o noso seguro puidese chegar a cubrir as perdas sufridas polo cesamento ou esborralle da nosa actividade. Será conveniente revisar as nosas pólizas de seguro e verificar este extremo, pois se entendemos que o lucro cesante podería estar cuberto pola nosa póliza, será necesario acreditalo mediante un informe pericial económico que se baseará na nosa contabilidade.

Tampouco debemos descartar a posibilidade de que moitas empresas da nosa contorna pódense ver abocadas a solicitar concurso de acredores ante a imposibilidade de facer fronte ás obrigacións contraídas con anterioridade á declaración do estado de alarma ou durante o tempo que este se manteña. Para iso, xunto coa demanda de solicitude de concurso ante os Xulgados do Mercantil, será necesario acompañar información de carácter contable que xustifique a situación de insolvencia da empresa, que, folga dicir, haberá de ser fiable e elaborada con arranxo á normativa contable actual.

Por último, e non por iso menos importante, é necesario facer fincapé no cumprimento das obrigacións fiscais que pende sobre todas as empresas sexa cal for o sector no que operen. Hoxe en día é materialmente imposible cumprir correctamente con Facenda se a nosa contabilidade non é fiable e está actualizada. Basta con mencionar o Imposto sobre Sociedades, que parte do resultado contable para determinar a base impoñible, o Imposto sobre o Valor Engadido ou a declaración de operacións con terceiros. A llevanza dunha contabilidade axustada ao Código de Comercio e ao Plan Xeral de Contabilidade converteuse nunha ferramenta imprescindible para cumprir adecuadamente co fisco e protexernos ao mesmo tempo dunha posible comprobación das nosas autoliquidaciones tributarias polos órganos de inspección de Facenda.

Devandito isto, non quero deixar pasar a oportunidade para transmitir forza e apoio a todos/as os/as empresarios/as e a todos/as os/as traballadores/as hoxe gravemente damnificados pola propagación do COVID-19, pois serán imprescindibles para sacar ao país desta situación sen precedentes.

 

Jorge Borrajo Divos
Auditor de Contas âAvogado . Socio de Kreston Iberaudit
Profesor Asociado da Facultade de Economía e Empresa da UDC
Vogal da Xunta de Goberno do Colexio

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade