Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Comunicado do Consello Xeral de Economistas ante a crise do coronavirus

Fonte: Colexio de Economistas de A Coruña

11/03/2020

Nova: Comunicado do Consello Xeral de Economistas ante a crise do coronavirus

Ante a crise do coronavirus en España, os economistas trasladan ás autoridades administrativas, aos profesionais e á sociedade en xeral unha serie de dúbidas, reflexións e propostas de urxencia de carácter económico âtodas elas desde un punto de vista técnicoâ que foron elaboradas polos Servizos de Estudos do Consello Xeral de Economistas de España e que abarcan as diferentes áreas de actividade dos economistas (fiscalidade, finanzas, empresas, laboral, contabilidade, auditoríaâ) 

 

· CONSIDERACIÓNS XERAIS: É indubidable o efecto que está a causar o Coronavirus na economía, e dependerá da evolución desta enfermidade epidémica o alcance que finalmente poida ter.

 

Desde logo, a repercusión será diferente para cada sector económico, e todos estaremos de acordo en que os problemas chegan ao transporte de pasaxeiros en xeral e ás aerolíneas en particular; ao turismo e a banca; pero tamén se verán afectadas multitude de empresas organizadoras de eventos, de restauración, así como fabrís ou comerciais con problemas de aprovisionamento. 

O que temos claro é que, salvo sectores moi determinados, a xeneralidade de empresas, grandes, pequenas e medianas, vanse a ver negativamente afectadas dunha ou outra maneira. 

De feito, e como sempre ocorre, esta realidade xa está a ser reflectida con crueza polos mercados bolsistas. 

Naturalmente, nunha situación como esta, os axentes económicos dirixen a súa mirada ao sector público en busca de axuda, e un exemplo de como responden é que os Bancos Centrais xa están a preparar medidas para paliar no posible esta situación. 

No entanto, sería desexable que os axentes económicos comportásense con calma e responsabilidade, fuxindo de sobreactuaciones, e tendo en conta que España é un país avanzado cunha sanidade moderna e unha rede de distribución comercial suficientemente preparada. 

Nestes momentos resulta fundamental que as empresas e as familias, na medida do posible, manteñan o seu ciclo financeiro coa máxima normalidade posible. 

Ademais das medidas tomadas ao día de hoxe polo Goberno, que consideramos van na liña adecuada, a continuación exponse algunhas ideas de urxencia âque haberán de avaliarse e ampliarse en función da duración e profundidade desta criseâ para a súa posible toma en consideración: 

 

· Fiscalidade: Entre as ferramentas de que dispoñen os Gobernos para atender este tipo de situacións, unha das principais é a política tributaria que, para este caso, seguramente non é a principal, pero pode axudar a liquidar un dos primeiros problemas que se lle presentan a empresas e profesionais: a liquidez. 

A este respecto, sería desexable que se establecese a posibilidade de aprazar o pago de determinados impostos ao seu vencimiento, coa condición de xustificar a posteriori os problemas de liquidez. 

Tamén é previsible que os profesionais da asesoría fiscal teñan problemas para poder presentar en prazo as autoliquidaciones dos seus clientes, non tanto polo funcionamento dos seus despachos nos que, non sen dificultade, seguramente poderán implantar o teletrabajo, senón porque algúns dos seus clientes, na súa maioría pemes, non poidan trasladarlles en prazo datos fiables cos que confeccionar os modelos tributarios. A este respecto, podería avaliarse a posibilidade de atrasar algúns prazos de presentación.

 

· Finanzas: En materia de investimento, tan importante é xestionar a euforia como o pánico. Xeralmente, nos momentos de euforia é cando se asumen máis riscos, mentres que nos momentos de pánico ocorre o contrario, aínda que iso non signifique que se estea tomando unha decisión máis acertada. 

Tras o optimismo dos primeiros días de febreiro, superando o día 19 dese mes os 10.000 puntos, a bolsa española ha chegado a caer máis do 26% nestes últimos días de marzo. Isto tivo un impacto nos investidores, incluídos os largoplacistas, que, ante a baixada, procederon a desfacer posicións (é dicir, vender), prevendo volver investir ao menor indicio de recuperación. 

A economía conductual considera que as emocións e a intuición teñen un papel fundamental no proceso de toma de decisións. Por iso, subscribimos algunhas das recomendacións incluídas no Documento de Traballo de CNMV sobre Economía conductual para a protección das investidor Recomendacións prácticas para investidores, entidades e reguladores, entre elas:

- Antes de tomar unha decisión, é recomendable pensar en opcións alternativas e sopesar os proles e contras de cada unha delas.

- Antes de adoptar unha decisión de investimento é conveniente reflexionar sobre a posibilidade de que o resultado non sexa o desexado.

- A toma de decisións de investimento débese facer baixo condicións óptimas. É preciso tomar conciencia dos factores que poden limitar a capacidade de supervisar estas decisións.

 

Por outra banda, convén ter en conta que, nestes momentos non existe escaseza de financiamento e os bancos centrais están a inxectar liquidez, mentres que os tipos de financiamento que ofrece o sector bancario ás familias e os mercados financeiros practicamente non cambiaron. 

Por iso, propomos que a aquelas empresas âespecialmente pemesâ e autónomos de sectores especialmente vulnerables, que se vexan afectados pola epidemia de Covid-19, póidanselles outorgar préstamos con tipos de interese vantaxosos para reactivar a actividade. Non hai que esquecer que en España dispomos dunha boa e eficiente rede de oficinas bancarias, dun sector financeiro moi competitivo, así como de instrumentos públicos que poden coadyuvar neste sentido

 

· Empresas: Convén recorrer ao plan de continxencia e previsión de riscos. En caso de non dispolo, sería necesario elaborar un de urxencia convocando un comité de crise na empresa. Estimamos fundamental que todas as empresas (non só as grandes e medianas, senón tamén as pemes), dispoñan dun plan de continxencia, detectando riscos e tendo medidas previstas para responder e limitar as consecuencias.

En empresas de sectores máis vulnerables aos efectos do coronavirus (transporte, turismoâ), promover a alerta dunha posible insolvencia a través dun âtest de solvenciaâ. Este test debe sinalar ao debedor en que punto atópase con respecto a unha situación de insolvencia a través unha serie de elementos obxectivos de cumprimento (por exemplo, cotas de AEAT, TGSS, pago puntual de salarios, días de pago a provedores, días de cobro a clientesâ) e da súa evolución.

 

· Laboral: Conviría pór en marcha un sistema urxente de axudas para impulsar o teletrabajo nas empresas e autónomos (subvencións para compra de equipos, programasâ). 

Co obxectivo de evitar multas ás empresas, sería conveniente relaxar as medidas do rexistro da xornada laboral, pola dificultade que supón controlar o tempo de traballo nesta nova situación. Habería que valorar a posibilidade, sempre dentro da excepcionalidade, de poder acumular as horas de traballo nun menor número de xornadas (cumprir as 40 horas semanais en tres ou catro días, por exemplo, para mellorar a conciliación). Valoramos positivamente a iniciativa do Goberno de aliviar a carga ás empresas cunha moratoria para o pago de cotizacións sociais de empresas e traballadores autónomos. 

Ademais de considerar como situación asimilada a accidente de traballo aos períodos de illamento das persoas traballadoras, debería valorarse a posibilidade de que a empresa non teña que abonar cotizacións por eses traballadores durante a citada baixa laboral. 

 

· Economía e Xustiza: Cremos que se debería potenciar aínda máis o uso de sistemas electrónicos de presentación de documentación no ámbito da Xustiza e a economía forense. Estimamos que se debería potenciar a utilización de LexNET para evitar presentación física de documentación por parte de administradores concursais e do expediente xudicial electrónico para o ámbito pericial. Desde o Consello Xeral de Economistas, entendemos que é necesario que se estenda de forma urxente Lexnet en todas as CCAA, pois de momento só é de aplicación en algunhas. Estender os procedementos electrónicos no ámbito da Xustiza é fundamental e máis tendo en conta as actuais circunstancias. 

Sería tamén recomendable que os cidadáns actualicen o seu DNI electrónico, xa que este permite realizar numerosas tramitacións telemáticas e evítase así ter que acudir a realizalas en persoa. 

Resultaría tamén recomendable que as Administracións Públicas estimulen posibles solucións de quitas e esperas por parte do crédito público de empresas afectadas polo virus, así como que en posibles próximos casos de segunda oportunidade se sexa máis flexible, na liña da STS de 2 de xullo, para evitar maiores danos nas economías, especialmente nas persoas físicas (máis desfavorecidas), as micropymes e pequenas empresas. 

Solicitamos tamén ao poder xudicial, maxistrados, xuíces e letrados da administración de Xustiza, que sexan flexibles en canto ás actuacións máis inmediatas e posibles prazos xudiciais, especialmente para as persoas físicas (máis desfavorecidas) e pemes, atendendo un posible adiamento ou ampliación do prazo. 

 

· Contabilidade: Unha das pedras angulares sobre a que se asenta a contabilidade, é que esta sirva para que as empresas ofrezan a súa imaxe fiel, ademais de que se constitúe como un apoio prioritario na xestión das compañías ao utilizarse na adopción das decisións empresariais. Ante este novo escenario âcaracterizado por unha contorna de incerteza ante as posibles consecuencias do COVID-19 sobre as vendas, entre outros factores de riscoâ, con especial transcendencia nas PEMES, vemos recomendable que as empresas teñan en conta esta circunstancia na información reflectida nas súas contas anuais, en particular nas súas memorias; nos seus informes de información non financeira, e nos seus informes de xestión.

Entendemos que o reflexo de tal información financeira e non financeira, respecto ao COVID-19, non pode entenderse como unha nova carga administrativa, senón todo o contrario; debe ser considerada como unha información que porá de manifesto os posibles efectos negativos e pasaxeiros que poida ter o coronavirus sobre a actividade mercantil habitual das empresas, o que redundará na percepción de temporalidade deste adverso escenario. Cunha información adecuada, tanto os investidores como as institucións financeiras, as administracións públicas, os provedores e os propios clientes, así como calquera persoa ou institución interesada na actividade das empresas, terán unha visión ampla e comparada que servirá para evitar que se produza unha situación de pánico económico reducindo os seus propios efectos. 

Por outra banda, en canto a contabilidade de xestión, entendemos que as empresas deberían adaptar tanto os seus plans estratéxicos, así como os seus orzamentos ante este novo escenario. A elaboración de plans de continxencia ânos cal se abordan estas circunstancias excepcionaisâ non adoita ser unha práctica habitual nas pemes; no entanto, isto non é óbice para que as pemes adapten a súa xestión interna para que estes cambios teñan un fiel reflexo nos obxectivos estratéxicos. Ao noso entender non debemos ver esta situación soamente como unha ameaza ou risco, senón tamén como unha oportunidade. As empresas, particularmente as pemes, deben aproveitar esta desgraciada experiencia para levar a termo a elaboración dos seus plans de continxencia futuros que recollan estas novas particularidades.

 

· Auditoría: En canto aos posibles impactos do coronavirus na actividade da auditoría de contas, un dos problemas que se pode ocasionar ten que ver cos desprazamentos do auditor ás oficinas da entidade auditada para realizar o seu traballo. Neste sentido, sería recomendable contactar coa entidade co obxecto de instrumentar un sistema que axude a realizar o traballo de auditoría a distancia, empregando, por exemplo, ferramentas informáticas como medio para obter a documentación que constitúe a evidencia de auditoría, e substituíndo as reunións presenciais por un sistema de videoconferencia. Especial atención precisarán os recontos físicos (para verificar as existencias) que requiran presenza dos equipos de auditoría. 

Outro problema relacionado é o que xurdirá coa celebración das reunións dos Consellos de Administración, de maneira que se poidan formular as contas anuais en prazo. Isto pode provocar un atraso na emisión do informe de auditoría. 

Sería recomendable que o auditor obtivese información sobre o procedemento de convocatoria do Consello de Administración ou órgano que formule as contas anuais; da aprobación da acta, e da preparación das contas anuais formuladas pola totalidade dos integrantes do devandito órgano. Neste sentido, propomos que os consellos se celebren por videoconferencia e organícese un sistema de firma electrónica das contas anuais. 

Por último, recoméndase avaliar se a situación xerada polo coronavirus, require, como feito posterior, información nas contas anuais auditadas e se pode afectar á xestión continuada da entidade auditada.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade